HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE D.L.T.C.

 

Algemene bepalingen

 • Artikel 1

De kleuren van de vereniging zijn rood en wit.

Rechten en verplichtingen van de leden

 • Artikel 2

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of de Technische Commissie (T.C.). Het dragen van sportkleding en -schoeisel is op de baan verplicht, tenzij anders door het bestuur is aangegeven.

In twijfelgevallen hebben bestuursleden een beslissende bevoegdheid.

 • Artikel 3

De leden zijn verplicht veranderingen in hun persoonlijke gegevens ten spoedigste aan de secretaris door te geven. Zij zijn tevens verplicht de jaarlijkse contributie, de bijdrage voor het clubblad en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen door middel van automatische incasso.

 • Artikel 4

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie- en T.C.-vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

 •  Artikel 5

Alle leden hebben het recht spelers te introduceren tegen een vergoeding van € 5,00 per keer. Een niet-lid mag maximaal 2 maal per verenigingsjaar worden geïntroduceerd. Het bestuur kan ontheffing van de laatste bepaling verlenen. De leden zijn verantwoordelijk voor de daden en nalatigheden van de door hen geïntroduceerden.

Het lid, dat een introducé(e) meeneemt, is verplicht de naam van de introducé(e) voor de aanvang van het spel in het introductieboek in te schrijven en het introductiegeld te voldoen. Bij gebrek aan tijdige inschrijving vervalt het nalatige lid in een boete, waarvan het bedrag door het bestuur telkenjare wordt vastgesteld.

Het bestuur heeft de bevoegdheid ook anderen en/of op andere voorwaarden te (laten) introduceren.

 • Artikel 6

De leden zijn verplicht volgens een door de barcommissie op te stellen rooster de bardienst te verzorgen. De barcommissie stelt daarvoor een barreglement vast, welk reglement de voorafgaande goedkeuring van het bestuur behoeft.

Dit reglement zal tevens een boetebepaling bevatten welke de leden verschuldigd zijn ingeval zij de aan hem / haar opgedragen bardienst niet vervullen.  Het barreglement en het rooster zullen tijdig aan alle leden worden toegezonden.

Contributie

 • Artikel 7
 1. Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) het bedrag van de contributie vastgesteld, waarbij de leden in de navolgende contributiecategorieën worden ingedeeld :
 2. Seniorleden
 3. Studentleden (senioren die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt)
 4. Juniorleden
 5. Pupillen (junioren die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 7 jaar nog niet hebben bereikt)
 6. Theeleden
 7. Kennismakingsleden (proeflidmaatschap voor max. 3 maanden, contributie naar rato)
 8. Winterleden (junior of senior, uitsluitend lid van 1 oktober – 1 april)

N.B. Buitenleden komen te vervallen

Leden die hun lidmaatschap niet tijdig en schriftelijk bij de secretaris hebben opgezegd (voor 1 december van het lopende jaar) blijven de contributie verschuldigd, tenzij het bestuur om haar moverende redenen besluit in voorkomende gevallen reductie te verlenen. Leden die gedurende het verenigingsjaar toetreden als lid zijn het eerste jaar contributie naar rato voor de rest van het jaar verschuldigd.

Oud-leden die wederom als lid worden toegelaten, dienen het door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgestelde entreegeld opnieuw te betalen, tenzij het lidmaatschap geen feitelijke onderbreking heeft gekend (men is theelid gebleven).

Aanmelding van het lidmaatschap

 • Artikel 8

Het bestuur kan omtrent de wijze van aanmelding en toelating tot het lidmaatschap nadere regels stellen. Het bestuur kan besluiten voor een bepaalde periode geen nieuwe leden toe te laten.

Gezinsleden van leden hebben voorrang bij de toelating boven anderen.

Vergaderingen

 • Artikel 9

Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden of ereleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk twee dagen voor de ALV.

 • Artikel 10

De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorafgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 • Artikel 11

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.

Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene Ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

 • Artikel 12

De kascommissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Bestuur

 • Artikel 13

De op de statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden bestuursleden af volgens een op te maken rooster, met dien verstande, dat de maximum zittingsduur drie jaar bedraagt.

De aftredende bestuursleden zijn terstond éénmaal herkiesbaar, tenzij de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur besluit het betrokken bestuurslid voor een derde periode van drie jaar te benoemen. Na negen jaar is een bestuurslid niet meer herkiesbaar of benoembaar voor een nieuwe aansluitende periode van drie jaar.

De in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs treden jaarlijks af.

De verkiezing van de bestuursleden ter vervanging van de aftredenden geschiedt in de eerste Algemene Ledenvergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip, waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.

De voorzitter heeft in de vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Het bestuur is bevoegd één of meer van zijn taken en/of bevoegdheden aan commissies en/of commissieleden te delegeren. Deze delegatie kan door het bestuur te allen tijde worden ingetrokken.

 • Artikel 14

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub C der statuten wordt gesteld op € 10.000,00 (tienduizend euro).

Baanreglement

 • Artikel 15

De Technische Commissie zal, onder goedkeuring van het bestuur, een reglement opstellen omtrent het gebruik van de banen. Dit reglement zal voor een ieder ter inzage in het clubhuis aanwezig zijn.

Slotbepalingen

 • Artikel 16

Leden en alle nieuwe leden kunnen door het bestuur worden voorzien van een volledige bijgewerkte en complete tekst van de statuten en dit reglement op een door het bestuur te besluiten wijze en tegen een eventuele vergoeding.

 • Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van DLTC gehouden op 9 december 2008.

 

Dordrechtsche Lawn Tennis Club
Tennispark
Nieuweweg 86
3314 JS Dordrecht
Clubhuis
(078) 613 7169
Secretariaat
Achterhakkers 74
3311 JA Dordrecht
(078) 645 0277
info@tennisclubdltc.nl
tennisclubdltc@gmail.com
Ledenadministratie
(078) 6450277
leden.dltc@gmail.com

Inschrijven

Schrijf hier in voor tennislessen.

DLTC kalender

Komende activiteiten