STATUTEN van de DORDRECHTSCHE LAWN-TENNIS CLUB

U kunt de statuten in PDF formaat HIER downloaden.

Artikel 1 – naam en oprichtingsdatum

De vereniging draagt de naam: DORDRECHTSCHE LAWN TENNIS CLUB en is opgericht op zeventien september achttienhonderd zes en tachtig, en draagt de verkorte naam: D.L.T.C.

Artikel 2 – zetel

De vereniging is gevestigd te Dordrecht.

Artikel 3 – doel

1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband van de Koninklijke Lawn Tennis Bond (hierna KNLTB).

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door aan te sluiten bij de KNLTB

a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel; b. het vormen van een band tussen de leden; c. het maken van propaganda voor het tennisspel; d. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond; e. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging; f. het uitschrijven van en het deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie; g. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; h. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan; i. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen huishoudelijk reglement.

Artikel 4 – leden

1. De vereniging kent:

a. ereleden; b. seniorleden; c. juniorleden; d. theeleden.

2. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en die als zodanig zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 4 en 5. 3. Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die vóór de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben. Bij huishoudelijk reglement kunnen seniorleden in verschillende categorieën worden ingedeeld. 4. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die vóór de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben. 5. Theeleden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen. 6. Juniorleden en theeleden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben – behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4, alsmede dat juniorleden niet delen in het liquidatiesaldo en dat theeleden geen stemrecht hebben – overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

Artikel 5 – aanmelding en toelating

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon/de personen, die bevoegd is/zijn om de minderjarige te vertegenwoordigen. 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, zulks met inachtneming van het aantal leden. 3. Bij niet-toelating door het bestuur tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 4. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te melden bij de KNLTB. 5. Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de KNLTB. 6. Zij die door de KNLTB uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen gedurende de periode van ontzetting geen lid van de vereniging zijn.

Artikel 6 – einde van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a. door het overlijden van het lid; b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur; c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaat- schap te laten voortduren; d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en dient schriftelijk of per e-mail bij de secretaris te geschieden, welke opzegging voor 1 december door de secretaris dient te zijn ontvangen. 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c, en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

Artikel 7 – schorsing

1. Leden, die handelen in strijd met de statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap. 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan die beraadslagingen deel te nemen. 3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

Artikel 8 – contributie

1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die

bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie en/of subcategorie kan worden bepaald. 2. De bijdrage verschuldigd door de theeleden wordt eveneens bij besluit van de algemene vergadering vastgesteld. 3. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden – theeleden, en ereleden daaronder niet begrepen – een entreegeld moeten betalen. 4. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen. 5. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen senior-, junior- en ereleden de KNLTB-contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen. Deze KNLTB-contributie wordt in de verenigingscontributie als in lid 1 opgenomen, met dien verstande dat de KNLTB-contributie van ereleden voor rekening van de vereniging komt.

Artikel 9 – bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn en handelingsbekwaam. 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior en ereleden. Niet verkies- baar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend. 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. 4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het huishoudelijk reglement geregeld. 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen. 6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger. 7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature. 8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of theeleden als adviseurs worden toegevoegd.

Artikel 10 – taak en bevoegdheden van het bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het bestuur, hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris, hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. 2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:

a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; b. het sluiten, wijzigen er, beëindigen van arbeidsovereenkomsten. 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot: a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen vervreemden of bezwaren van registergoederen; b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt; c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden; d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan vereniging en (bank)krediet wordt verleend; e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; f. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen leiden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en h bedoelde rechtshandelingen door het be- stuur tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wèl een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan.

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden. 5. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of theeleden één of meer commissies instellen, waarvan de leden op voordracht van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering; het bestuur is te allen tijde bevoegd de leden van commissies te ontslaan. 6. Over alle zaken waarvan de besluitvorming door de wet, statuten of huishoudelijk reglement niet aan de algemene vergadering is opgedragen, beslist het bestuur. Het bestuur beslist na consultatie van de algemene vergadering, indien het bestuur consultatie wenselijk acht.

Artikel 11 – rekening en verantwoording

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. De boeken en bescheiden worden ten minste tien jaar bewaard. 3. Jaarlijks wordt in de maand januari, februari of maart een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording van zijn in het af- gelopen jaar gevoerde bestuur. Het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten (de jaarrekening) worden door alle bestuursleden ondertekend. 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die de kascommissie vormen en die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze kascommissieleden wordt nader geregeld bij het huishoudelijk reglement. 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. De kosten van deze deskundige komen ten laste van de vereniging. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene verga- dering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie. 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 12 – algemene vergaderingen

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen onder meer aan de orde:

a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering; b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11, lid 3; c. het verslag door de kascommissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4; d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3; e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde kascommissie voor het lopende verenigingsjaar; f. de vaststelling van de contributie en eventueel het entreegeld; g. de begroting van het lopende verenigingsjaar; h. de eventuele verkiezing van de voorzitter van het bestuur; i. de eventuele verkiezing van andere bestuursleden; j. de eventuele verkiezing van de commissies; k. voorstellen van de zijde van het bestuur; l. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden; m. wat verder ter tafel komt.

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of statuten is verplicht. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het houden van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen na indiening van het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

Artikel 13 – bijeenroeping algemene vergadering

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18. 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17 en 18.

Artikel 14 – toegang en stemrecht

1. De toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 – geschorste leden. 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 3. Ieder senior- en erelid heeft één stem. 4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 15 – voorzitterschap, notulen

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering zelve in haar lei ding. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken.

Artikel 16 – besluitvorming

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 3. Een algemene vergadering die op de juiste wijze is bijeengeroepen kan geldige besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. 4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen. 5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die vooraf- gaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen. 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. 8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt. 9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 17 – statutenwijziging

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken van tevoren heeft plaats gevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld. 2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet een/tiende van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 3. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

a. Het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit en b. Van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 18 – ontbinding

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voor- gaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen. 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding erelid of seniorlid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Artikel 19 – (huishoudelijk) reglement

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen. 2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slot akte

[Akte is verleden op 11 juni 2007 bij notaris van der Meer te Dordrecht. ]

Dordrechtsche Lawn Tennis Club
Tennispark
Nieuweweg 86
3314 JS Dordrecht
Clubhuis
(078) 613 7169
Secretariaat
Achterhakkers 74
3311 JA Dordrecht
(078) 645 0277
info@tennisclubdltc.nl
tennisclubdltc@gmail.com
Ledenadministratie
(078) 6450277
leden.dltc@gmail.com

Inschrijven

Schrijf hier in voor tennislessen.

DLTC kalender

Komende activiteiten